Wednesday, October 20, 2010

GOSPEL JOURNEY (revised and contextualized)

GOD CREATED US TO BE WITH HIM (GENESIS 1)
-          May purpose kung bakit ka ipinaganak dito sa mundo, para ma-enjoy mo si God.
-          In the beginning nilikha ni God created the heavens and  the earth...
-          Inilagay ni God si Adam at Eve sa Paradise. Wala pang SIN noon. Masaya nilang kasama si God. Binigyan sila ng isang utos ni God, ang hindi pagkain ng bunga sa tree of knowledge of good and evil.

OUR SINS SEPARATE US FROM GOD (GENESIS 3)
           
-          Noong sumuway si Adam at Eve kay God, pinalabas sila sa Garden of Eden. Dahil sa kasalanan ay pumasok ang physical, spiritual at eternal death. Sinabi ni God na mamamatay sila kapag kinain nila ang prutas. Natukso sila ni Satan. Mula noon ay nahiwalay na ang tao sa Dios.
-          Holy si God at hindi Niya kayang i-tolerate ang kasalanan. May kaparusahan sa mga sinners.
-          Tanong: Feeling mo ba ay malayo ka Kay God?
        May mga nagagawa ka bang kasalanan?

SINS CANNOT BE REMOVED BY GOOD DEEDS (GENESIS 4-MALACHI 4)

-          Magmula noon ay sinubukan na ng mga tao na ‘alisin’ ang kasalanan nila, ngunit bigo sila.
-          Nang mag-alay si Cain ng fruits kay God, ni-reject Niya ito, pero tinanggap Niya yung offer ni Abel. Bakit kaya? Malalaman natin mamaya.
-          Sa Exodus, binigyan ni God ang Israelites ng Ten Commandments hindi para iligtas sila kundi para ma-REALIZE nila na hindi nila kayang tuparin lahat ng iyon.
-          Tanong: natutupad mo ba lahat ng nasa TEN COMMANDMENTS?
-          Ngunit sa kabila ng lahat ay may group of people pa rin na naghintay sa MESSIAH. Isa si Abel sa kanila. Nag-alay siya ng the best sa mga alaga niyang hayop. Mula nang magkasala ang tao ni-require ni God na mag-alay sila ng perfect na hayop para mapatawad sa kasalanan. Ngunit ang mga ito ay substitute lang. Parating pa lang ang pinakamalupit na sacrifice. Sino kaya yun?
-          Tanong: sinusubukan mo bang tanggalin ang kasalanan sa pamamagitan ng good works?

PAYING THE PRICE FOR SIN JESUS DIED AND ROSE AGAIN (MATTHEW TO LUKE)

-          Ipinanganak si Hesus, namuhay ng perfect, namatay at nabuhay ulit.
-          Sa cross ay binayaran na ni Hesus lahat ng kasalanan mo: past, present and future. Pinatawad ka na Niya 100 %. Kaya nga sinabi Niya, ‘it is finished’.

EVERYONE WHO TRUSTS IN HIM ALONE HAS ETERNAL LIFE (JOHN)

-          Ino-offer ni God sayo ang eternal life ng libre. Hindi mo kailangang paghirapan ito. Kailangan mo lang tanggapin ito by faith.
-          You need to trust Jesus ALONE. May iba ka pa bang pinagtitiwalaan maliban kay Jesus?

LIFE WITH JESUS STARTS NOW AND LASTS FOREVER (ACTS TO REVELATION)

-          Kapag nagtiwala ka kay Hesus lamang, mayron ka nang PERSONAL AT PERMANENT relationship with God. ETERNAL LIFE ANG tawag dito. Ito ang pinakaexciting at pinakamalupit sa lahat! Hinding-hindi mo ito pagsisisihan.
-          Ang katotohanan ay hindi nagsisimula ang eternal life kapag namatay ka, ngunit kapag nagtiwala ka kay Hesus. (John 10:10). Then, when you die, sure na makakasama mo si Hesus forever.

Kung hindi mo pa nagagawang  magtiwala kay Hesus para magkaroon ka ng Eternal Life, gusto mo bang ipagpray kita? Ang kailangan mo lang gawin ay aminin  na sinner ka at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Aminin mo na kailangan mo si Hesus at naniniwala ka sa ginawa niya sa CROSS.

Kung seryoso at buong puso mong ginawa ito, makakaasa ka na wala na ang dating ikaw. Bago na lahat. (2C517) Inalis ka na Niya sa darkness at inilipat sa piling Niya. Dati ay malayo ka at umiiwas sa Kanya, pero dahil mahal ka Niya ay inilipat ka from death to life. (Bangin illustration)
 (Invite him na mag GMYX Break. Give him the brochure)

No comments:

Post a Comment