Sunday, May 16, 2010

CHRISTVILLE DEVOTIONS

ROAD TO CHRISTVILLE
Day 1

For he has rescued us from the kingdom of darkness and brought us into the
kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
Colossians 1:13-14

Imposible ang transformation (pagbababong-buhay) hangga’t hindi ka napapa-transfer sa Kingdom ni Christ. Si Hesus lamang ang WAY sa CHRISTVILLE (Kingdom ni God), at libre ang biyahe patungo rito.

Ang mga citizen ng darkness ay hiwalay kay God, pag-aari ng kaaway at alipin ng sin. Ang patutunguhan nila ay destruction. Pero dahil sa unlimited na pagmamahal ni God sa mga sinners, ibinigay Niya si Christ para kunin sila sa Kingdom of Darkness. Siya lamang ang tanging may kapangyarihan at karapatang magligtas sa atin sa power of sin at paghahari ni Satan.

Iniligtas tayo ni Christ sa Kingdom na iyon hindi dahil sa mabubuti nating ginagawa, kundi dahil likas na maawain Siya. Sabi nga sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. It means lahat tayo ay hopeless; Siya ang umabot sa atin. Walang contribution ang good works natin kahit 1% upang maligtas at mapalaya tayo sa darkness. Ang 100% na effort ay ginawa ni Christ, para walang magmayabang (Eph.2:8-9).

Sa Darkville, puro pagkakasala, parusa, sumpa, takot at lumbay ang nararanasan ng mga narito. Nasa Kingdom ni God (Christville) ang kapatawaran ng sins (past, present at future), unlimited blessings at satisfaction na hindi kayang ibigay ng kahit anong bagay o kahit sinong tao. It’s either nasa DARKVILLE ka o nasa CHRISTVILLE; hindi pwede ang ‘No Permanent Address.’

The most important question this day is, citizen ka na ba ng Christville? If undecided ka o hindi sure, eto ang tamang panahon para ibigay mo ang buhay mo kay Hesus; huwag mo nang ipagpabukas pa ang napakahalagang desisyong ito. Ano ang dapat mong gawin? Una ay to quit trusting in your own good works para mapunta sa heaven. Fully paid na ni Christ lahat ng utang mo kay God. Pangalawa is to admit that you are a sinner. Christ will fully cleanse your sins. Higit pa diyan, ibibigay Niya sa’yo ang kalinisan Niya. Pangatlo ay papasukin mo si Christ sa puso mo, at allow Him to lead you simula ngayon.

(If nagdesisyon ka na na gawin ang steps na ito, lumapit lamang sa iyong group leader)

PRAYER:
Lord, thank you po dahil nang tanggapin ko Kayo ay inilipat Ninyo ako mula sa Kingdom ni Satan papunta sa Inyong kaharian. Kayo lamang po ang tanging makakagawa noon. Alam ko po na imposible na maligtas ako apart sa ginawa ni Hesus sa cross. Salamat dahil napawatad na lahat ng kasalanan ko, past, present at future. Continue to show me kung anong mga bagay ang available sa Inyong Kingdom. Patuloy po Ninyo akong baguhin at gamitin para maraming tao ang aking madala kay Christ. In Jesus’ name, Amen.