Sunday, May 16, 2010

CHRISTVILLE DEVOTIONS

CHRISTVILLE TREASURES
Day 3

Although I am less than the least of all God's people, this grace was given me: to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Ephesians 3:8

Bukod sa eternal life, marami pang treasures sa Christville ang kailangan nating i-discover. Nandito ang dalawa sa mga treasures na available para sa atin:

1.    FORGIVENESS
“Sa kaniya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan.” Colosas 1:14

Hindi na nirerecord ni God ang mga kasalanan natin once tayo ay nasa Kingdom na Niya, dahil si Hesus na ang nagdala ng lahat ng ito sa krus. Maging ang past sins natin ay kinalimutan na rin ni God. Sa Christville ay makakaasa tayo sa unlimited na forgiveness ni God sa mga mistakes natin.

May mga kasalanan ka ba ngayon na nahihirapan kang talikuran? Makakaasa ka na totoo at faithful si God to cleanse you from all your sins. Sa Kanya ay may second chance, third chance at marami pang chances. Pero hindi ibig sabihin nito ay maari tayong magpatuloy sa kasalanan. The fact na nailipat ka na from darkness to light means free ka na sa control nito. Dahil nasa iyo na si Hesus, makakaya mo nang talikuran ang mga ito. Mababago na ang pag-iisip, salita at kilos mo.

2.    RIGHTEOUSNESS
“Ganito ang pag-ibig, hindi dahil inibig natin ang Diyos kundi dahil siya ang umibig sa atin at sinugo ang kaniyang Anak bilang kasiya-siyang handog para sa ating mga kasalanan.” 1 John 4:10

Tayong lahat ay makasalanan. Hindi natin kayang magbago. Palagi rin nating sinusuway si God. Hindi natin kayang mahalin si God ng buong puso. Ang malungkot pa rito, ipinagpapalit pa natin Siya sa ibang tao at bagay na makakapagpasaya sa atin.

Hindi kasiya-siya kay God ang mga ito. Dahil Siya ay holy, hindi Niya pwedeng itolerate ang sin; dapat tayong maparusahan. Pero dahil mapagmahal rin Siya, hindi niya matitiis na makita tayong mapahamak. Kaya ipinadala Niya si Hesus upang maligtas tayo sa kaparusahan

Nang si Hesus ay mamatay sa cross, kinuha Niya ang lahat sins natin. Siya ang tumanggap sa lahat ng galit ng Dios. Ang ginawa Niya ay enough na para maligtas ka. Hindi na natin kailangang umasa sa ibang savior, maging sa sarili natin.

Higit pa dito, ibinigay Niya sa iyo ang kalinisan Niya. Para higit kang malinawan, isipin mo na may suot kang damit na puro putik; suot ni Hesus ang damit na pure white. Then, Siya ang nagsuot ng damit mong putikan at ibinigay Niya sa iyo ang malinis Niyang damit. Ganito ang nangyari nang tanggapin mo Siya bilang Savior and Lord.

Dahil dito hindi ka na magwo-worry kung tanggap ka ni God o hindi, dahil ang nakikita Niya sa iyo ay ang kabutihan, kalinisan at perfection ni Christ. Sa mata Niya ay wala kang spot. Dahil rin dito ay magiging confident ka na humarap, magpray at maglingkod sa Kanya—dahil alam mo na Siya ang unang nagmahal sa iyo at dahil nakikita niya sa’yo si Kristo.


HAVE A BREAK!

TAMA O MALI:
1.    Nang mamatay si Hesus sa krus, inabsorb (tinanggap) Niya lahat ng galit ng Dios dahil sa ating mga kasalanan     __ TAMA      ___ MALI
2.    Dahil tinanggap na ni Hesus lahat ng sins ko, pwede na akong magkasala kahit kelan ko gusto.
__ TAMA      ___ MALI
3.    Binibilang pa ni God lahat ng kasalanan ng tumanggap kay Hesus. __ TAMA      ___ MALI
4.    Dahil banal at makatarungan si God, nararapat lamang na maparusahan tayo. __ TAMA      ___ MALI
5.    Maaari pang bawiin ni Christ ang righteousness o kalinisan na ibinigay niya. __ TAMA      ___ MALI