Sunday, March 7, 2010

MY SAVIOR LIVES (tagalog version)

Walanghanggang maghahari
Buong mundo'y magpupuri
Halina't sama-samang
Sambahin ang tunay na Dios...Hesukristo!

Chorus:
S'ya'ng ating nagapagligtas
Panginoon nating lahat
Awiting, 'Siya ay buhay'

Kaligtasan ay sigurado
Kung si Hesus ang nasa puso mo
Awiting, 'Siya ay buhay'

Bridge:
Panginoon nating lahat
Purihin Siya (loop)