Wednesday, February 3, 2010

How to Use the Wordless Book

GINTO: GOD
-Nilikha ka Niya
-Mahal ka Niya
-Siya ay banal—walang    kasalanan
-Siya ay nasa langit
-Heaven: walang sadness
 walang kamatayan
 walang paghihirap

Rev. 21:4
Dahil mahal ka Niya, gusto Niyang makasama ka sa langit forever

Transition: ngunit may isang bagay na hindi maaaring makakapasok sa langit at hindi katanggap-tanggap sa Kanya: KASALANAN

BLACK: PROBLEMA (SIN)
-Ano ang kasalanan: anumang bagay na di nakaluluggod sa Diyos,
-Halimbawa: pagsisinungaling, pagnanakaw, pag-iisip ng masama.

Romans 3:23
-lahat ay nagkasala
-ipinanganak tayong makasalanan
-dahil sumuway si Adan

Romans 6:23
-kaparusahan ay kamatayan
-ito ay pagkahiwalay sa Dios
-after you die: impyerno

Transition: Pero gumawa ang Dios ng paraan upang ikaw at ako ay hindi na maparusahan sa ating kasalanan.


PULA: SOLUSYON (CROSS)
-pinadala si Hesus
- Hesus: perfect Son of God: He suffered and died for you! He then rose again
- Inako Niya ang parusa na para sayo

Heb 9:22b
‘Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pag-aalay ng dugo.’

Inialay Niya ang Kanyang dugo para mapatawad ka!

Transition: Dahil sa ginawa sayo ni Hesus, mapapatawad ka na sa iyong mga kasalanan.

PUTI: PAANYAYA
-Roma 6:23
-Now, ano ang kailangan mong gawin?

Admit: aminin na ika’y nagkasala, tumalikod sa sin
Believe: Pagtiwalaan si Hesus thru    FAITH alone
Eph 2:8-9 faith not works
Confess: Jesus is Lord
Roma 10:9
Allow Him to control your life

CHECK: Bakit kelangan mo si Hesus?
  Anong ginawa N’ya para sa’yo?
Anong nais mong gawin Niya para sa’yo?

-1 Juan 5:11-12-pwede palang masigurado
-Panalangin ng pagtanggap
-Dahil tinanggap mo S’ya makakasigurado ka na mayron ka nang eternal life.
-Ask: Asan si Hesus?
-Di ka Niya iiwan: Heb 13:5

Transition: Dahil anak ka na ng Diyos, nais Niyang makilala mo pa Siyang mabuti
-Green- mga bagay na lumalago
-Introduce GMYXAdapted from CEF

No comments:

Post a Comment